Algemene voorwaarden

For international business see English version: Terms and Conditions 2015

Artikel 1 – Definities
Ondernemer: RSED de natuurlijke rechtspersoon die diensten en/of producten aan opdrachtgever aanbiedt;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Ondernemer:   

RSED Ray Struik Engineering & Development – R.L. Struik 

De Overmaat 45B – 6831 AE  ARNHEM – tel: 06-15940916

BTW indentificatienummer: NL001864799B16

Kamer van Koophandel: 09083768 


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledige en zo nauwkeurige omschrijving als mogelijk van de aangeboden diensten en/of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs exclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 5 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of koersverschillen.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer diensten en/of producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. De in het aanbod van diensten en/of producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 6 – Uitvoering

1. De ondernemer zal zijn werkzaamheden uitvoeren op het adres van de ondernemer tenzij anders overeen gekomen. Deze uitzonderingen zullen specifiek beschreven worden en als bijlage van de opdracht worden bewaard.

2. Alle kennis, oplossingen en uitvoeringsmethodieken blijven eigendom van ondernemer. Specifieke kennis opgedaan tijdens het uitvoeren van de opdracht kan alleen nadien worden gebruikt door ondernemer na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. 

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de geplaatste opdracht.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde opdracht leveren op de afgesproken datum. Indien de ondernemer niet in staat is de opdracht te leveren tegen de afgesproken leveringstermijn heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer openstaande werkzaamheden staken en alleen de kosten tot de datum van ontbinding in rekening brengen.

5. Conform lid 8.4 zullen alle tot op de datum van ontbinding ontstaande producten, ideeën binnen het project alsmede alle digitale producten (ontwerpen/3D modellen/tekeningen) overgedragen worden aan opdrachtgever.

6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook na ontbinding volgens lid 8.3.

Artikel 9 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen beginnend op de factuurdatum vermeld op de factuur.
2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende en afwijkende bepalingen worden ten aller tijde schriftelijk vastgelegd.

SERVICE

  • Snelle levering
  • Markt conform prijzen
  • Alles onder één dak

DIRECT CONTACT

  • Ray@rsed.nl
  • 06-15940916
Stuur een mail